Habarlar

Welaýatymyzda bugdaý ekişine badalga berildi

05.09.2022

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň şu ýylyň 26-njy

awgustynda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde bugdaý

ekişine başlamaga ak pata bermegi bilen ruhlanan welaýatymyzyň gallaçylary 2-nji

sentýabrda bu jogapkärli möwsüme guramaçylykly girişdiler. Il sylagly ýaşulular,

gallaçy daýhanlar, obasenagat toplumynyň hünärmenleri, daýhan hojalyklarynyň

ýolbaşçylary, kuwwatly hem ýokary öndürijilikli tehnikalara başarjaňlyk bilen erk

edýän mehanizatorlar şol gün Serdar etrabynyň «Goç» daýhan birleşiginiň

ekerançylyk meýdanyna ýygnandylar. Bu ýerde welaýatymyzyň bagşy-

sazandalarynyň, estrada aýdymçylarynyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň

Galkynyşy döwrüni wasp edýän şowhunly aýdym-sazlary belentden ýaňlanýar.

Bugdaý ekişiniň başlanmagy mynasybetli guralan dabara gatnaşmak üçin bu

ýere gelenler dürli oba hojalyk gurallarynyň, ekişde ulanyljak tehnikalaryň, olaryň

ätiýaçlyk şaýlarynyň, dürli azyk, çörek we çörek önümleriniň, amaly-haşam

sungatynyň hem-de el işleriniň sergilerini höwes bilen synlaýarlar. Hatar tutup

oturan ak öýler, döwrebap bezelen sahnada ýerine ýetirilýän ajaýyp tanslar, folklor

çykyşlary hem-de sahna oýunlary bu ýere ýygnananlara ruhy lezzet paýlaýar.

Dabaranyň aýgytlaýjy pursadynyň gelip ýetmegi bilen, Arkadagly

Serdarymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, welaýatymyzyň il sylagly ýaşululary,

asylly däbe görä ekişi «Bismilla» bilen başlap, ilkinji bolup, topraga bugdaý

tohumlaryny sepýärler. Olaryň yzysüre bolsa depelerinde ýaşyl Baýdak pasyrdaýan

traktorlar herekete girizilýär. Altyn güýzüň başynda guramaçylykly badalga berlip,

kalbyňda ýakymly duýgulary oýarýan şeýle pursady synlap duran adamlar geljek

ýylyň hasylynyň bereketli bolmagyny Beýik Biribardan dileg edýärler.


* * *


Bugdaý ekişine girişilmegi mynasybetli welaýat häkimliginiň mejlisler

zalynda «Ak pataňyz üçin sag bol, Arkadagly Serdarymyz!» atly dabaraly maslahat

geçirildi. Onda bugdaý ekişini öz wagtynda, guramaçylykly geçirmegiň meseleleri

ara alnyp maslahatlaşyldy. Welaýat, şeýle hem etrap-şäher häkimleriniň, daýhan


2


birleşikleriň başlyklarynyň, oba hojalygyna dahylly pudaklaryň ýolbaşçylarynyň,

degişli hünärmenleriň, mehanizatorlaryň, jemgyýetçilik guramalaryň wekilleriniň,

il sylagly ýaşulularyň we ussat gallaçy daýhanlaryň gatnaşmaklarynda geçirilen

dabaraly maslahatda çykyp geplänler bugdaý ekişini öz wagtynda we bildirilýän

talaba laýyk geçirmek üçin ähli şert-mümkinçilikleriň bardygyny aýdyp, jogapkärli

möwsümde gazanyljak üstünlik geljekki bol hasylyň kepilidir diýip nygtadylar.

Ekişde ulanyljak tehnikalar öňünden taýýar edildi. Welaýatymyzyň toprak-howa

şertlerine laýyklykda, topraga sepiljek bugdaý tohumlarynyň aýratynlyklary

bellenildi.