Biz barada

BALKAN WELAÝATY

Türkmenistanyň günbatarynda ýerleşip, demirgazykda Gazagystan we Özbegistan, demirgazyk-gündogarda Daşoguz welaýaty, gündogarda Ahal welaýaty, günortada Eýran Yslam Respublikasy bilen araçäkleşýär.

Balkan adamzat siwilizasiýasynyň ilkinji ädimleri bilen gyzyklanýanlaryň hem ünsüni elmydama özüne çekip gelendir. Hut şu welaýatda, Köpetdagyň demirgazyk şahasynyň ugrunda biziň eýýamymyzdan öňki XII-VII müňýyllyklara degişli neolit we mezolit döwrüniň adamlarynyň mesgeni tapylandyr.

Giňişleýin
Habarlar
23.05.2022

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherinde onlaýn görnüşinde abraýly halkara bäsleşikleriň biri — UNIPO — 2022 halkara taslama bäsleşigi geçirildi. Oňa Balkanabat şäherindäki 2-nji orta mekdebiň mugallymy Saparnepes Atabaýewiň ýolbaşçylygynda bu mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Eziz Tatarow we 10-njy synp okuwçysy Meýlis Gaýypgulyýew gatnaşdylar. Bäsleşikde okuwçylaryň IT programmalaşdyrmak ugry boýunça hödürlän «Sagdyn durmuş» atly programmasy altyn medala mynasyp görüldi.

Halkara bäsleşige Indoneziýadan, Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Laosdan, Makedoniýadan, Mozambikden, Mýanmadan, Türkiýeden, Wýetnamdan, Russiýadan, Özbegistandan... alty ugur boýunça zehinli okuwçylaryň 100-e golaý işi hödürlenildi. Şolaryň arasynda türkmen ýaşlarynyň saýlanyp, baýrakly orna mynasyp bolmagy hormatly Prezidentimiziň bilim syýasatynyň oňyn netijeleri berýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. 

19.05.2022

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň «Ekerem» buraw işleri müdirliginiň burawlaýjylar topary Uzynada känindäki taslama çuňlugy 6750 metr bolan 77-nji guýynyň gazuw işlerini üstünlikli tamamlap, bu guýynyň 6692-6706 metr çuňlugyndan tebigy gazyň we nebit-kondensatynyň senagat akymyny aldylar. «Nebit-gaz» gazetiniň elektron neşirinde habar berlişi ýaly, täze guýuda bir gije-gündizde 91 müň kub metr tebigy gaz we 70 tonna nebit-kondensatynyň senagat akymyny almak mümkinçiligi bar. Belläp geçsek, «Türkmenistanyň nebit-gaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli Maksatnamasyny» üstünlikli amala aşyrýan «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň burawlaýjylary 2022-nji ýylyň geçen 4 aýynda önümli guýylaryň jemi 10-sy nebitçilere ulanyşa berildi. Bu döwürde baýlyk gözleýjiler 52 müň 196 metr ýerasty çuňluk geçmegi başardylar.

19.05.2022

Türkmenistanyň Konstitusýasynyň kabul edilmeginiň hem-de Döwlet Baýdagynyň 30 ýyllyk şanly seneleri mynasybetli Esasy Kanunymyzyň mazmunyny onda beýan edilen kadalary ýörelgeleri adam hukuklaryny azatlyklaryny goramak boýunça amala aşyrylýan işleri düşündirmek,wagyz nesihat etmek, Döwlet Tugumyzy dabaralanmak maksady bilen ýaş raýatlarda hukuk kämilligini kemala getirmek ösdürmek,  adam  hukuklary baradaky düşünjeleri ýokarlandyrmak we hukuk bozulmalarynyň öňüni almak maksady bilen Serdar şäheriniň 11-nji, 12-nji, 13-nji orta mekdeplerinde TDP-nyň Serdar şäher komiteti, Serdar şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň sport mekdebi, TMÝG-nyň Balkan welaýatynyň Serdar şäher Geňeşiniň gurnamagynda wagyz nesihat duşuşygy geçirildi. Duşuşukda ýurdumyzda syýasy, ykdysady, durmuş we medeni ulgamlarda giň möçberli özgeritmeler amala aşyrylýar. Demokratik dünýewi huk döwletiniň gurulmagy onuň ösüşiniň ähli ulgamlarynyň hukuk taýdan kadalaşdyrylmagy bilen utgaşdyrylýar. Döwlet Baýdagymyz biziň milli guwanjymyz we buýsanjymyzdyr.Ýaşyl tugumyz ýaş nesillerde watan söýjüligi terbiýelemekde bahasyna ýetip bolmajak gymmatlykdyr,türkmen döwletiniň,milletimiziň synmaz nyşanydyr diýip belläp Hormatly Arkadagly Serdarymyzyň jany sag ömrüniň uzak bolmagyny arzuwladylar. 

Awaza, Türkmenbaşy şäherindäki Hazar deňziniň kenaryndaky milli syýahatçylyk zolagydyr.

Giňişleýin

Häzirki wagtda welaýat boýunça 162 sany umumy bilim berýän orta mekdep, 167 sany mekdebe çenli çagalar edaralary hereket edýär.

Giňişleýin

Hormatly Prezidentimiziň gol çeken Karary esasynda Balkanabat şäherinde umumy meýdany 8 100 inedördül metr bolan welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň binasy gurlup ulanmaga berildi.

Giňişleýin

Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň esasy ugurlarynyň biri bolan oba hojalyk pudagyny hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça öňde goýan wezipelerine laýyklykda Balkan welaýatynda hem uly işler alnyp barylýar.

Giňişleýin

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda ähli ulgamlar bilen bir hatarda saglygy goraýyş ulgamy hem uly ösüşlere beslenýär.

Giňişleýin

Häzirki wagtda 20 sany sport mekdepleri we 6 sany sport desagalary hereket edýär. Welaýat boýunça jemi sportuň 30-a golaý görnüşi boýunça türgenleşik işleri alnyp barylýar.

Giňişleýin