Biz barada

BALKAN WELAÝATY

Türkmenistanyň günbatarynda ýerleşip, demirgazykda Gazagystan we Özbegistan, demirgazyk-gündogarda Daşoguz welaýaty, gündogarda Ahal welaýaty, günortada Eýran Yslam Respublikasy bilen araçäkleşýär.

Balkan adamzat siwilizasiýasynyň ilkinji ädimleri bilen gyzyklanýanlaryň hem ünsüni elmydama özüne çekip gelendir. Hut şu welaýatda, Köpetdagyň demirgazyk şahasynyň ugrunda biziň eýýamymyzdan öňki XII-VII müňýyllyklara degişli neolit we mezolit döwrüniň adamlarynyň mesgeni tapylandyr.

Giňişleýin
Habarlar
25.05.2024

Welaýatymyzda 2023 2024-nji okuw  ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly şygar astynda geçirilen «Soňky jaň» dabaralary giň gerime eýe boldy. Baýramçylyk çäreleri welaýat merkezindäki Baş baýdak meýdançasyndan badalga aldy. Bu ýerde uçurymlar Döwlet senasynyň ýaňlanmagy bilen, Döwlet baýdagymyza ter gül çemenlerini goýup, mukaddes ýaşyl Tugumyza tagzym etdiler. Gül goýmak dabarasy baýramçylyk ýörişine utgaşdy. Oňa uçurymlar bilen birlikde, ýaşuly  nesliň wekilleri, bagtyýar çagalar, medeniýet we sungat işgärleri hem gatnaşdylar.

Soňra «Soňky jaň» dabaralary orta mekdepleriň öňündäki baýramçylyk keşbine beslenen meýdançalarda dowam etdi. Welaýat, şäher häkimlikleriniň, welaýat Baş bilim, medeniýet müdirlikleriniň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda geçirilen çäreler tolgundyryjy pursatlara baý boldy. Orta mekdeplerde ir säher bilen Döwlet senamyz belentden  ýaňlandy. Dabara gatnaşanlar hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň orta mekdepleriniň uçurymlaryna, mugallymlaryna we bilim işgärlerine iberen Gutlagyny uly ruhubelentlik bilen diňlediler. Çykyş edenler uçurymlara ak ýol arzuw etdiler,  ýygnananlary paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň güni bilen tüýs ýürekden gutladylar. Bilim  ulgamyny kämilleşdirmekde gazanylýan üstünlikleriň gözbaşynda durýan Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza  alkyş sözlerini aýtdylar.

Göreldeli uçurymlaryň bilim ojagynyň bosagasyndan ilkinji gezek ätlejek  körpelere bilimler dünýäsiniň  «altyn açaryny» gowşurmagy tolgundyryjy pursatlara baý boldy. Ýürekleri buýsançdan, kalplary şatlykdan doly bagtyýar uçurymlaryň durmuşynda ýatdan çykmajak pursady — 2023 2024-nji okuw ýylynyň üstünlikli tamamlanýandygyny alamatlandyrýan «Soňky jaň» sesiniň ýaňlanmagy bilen, kepderileriň, dürli reňkli şarlaryň al-asmana uçurylmagy dabaranyň şowhunyny has-da artdyrdy. Ak mekdebiň depesinde erkana ganat kakyp ýören kepderiler uçurym ýaşlaryň buýsançly göwünlerini alamatlandyryp, asuda asmanymyza bezeg berdi. Mekdep okuwçylarynyň ýerine ýetiren aýdym-sazlarynda ajaýyp döwrümiz, bagtly çagalyk, paýtagtymyz Aşgabadyň gözellikleri wasp edildi.

Welaýat kitaphanasyna, welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine, Magtymguly etrabynyň Magtymguly Pyragy muzeýine guralan gezelençler bagtyýar uçurymlaryň şatlygyny has-da  artdyrdy. Kitaphananyň bölümindäki dürli ugurlara niýetlenilen kitaplar, muzeý işgärleriniň bölümlerde ýerleşdirilen taryhy gymmatlyklar baradaky täsirli söhbetleri uçurymlarda uly gyzyklanma döretdi. 

«Soňky jaň» dabarasy mynasybetli welaýat kitaphanasynyň öňünde geçirilen baýramçylyk çäresi hem ýatda galyjy pursatlara baý boldy. Sungat ussatlarynyň aýdym-sazly çykyşlary gyzgyn garşylandy. Bu ýerde zehinli uçurymlara ýadygärlik sowgatlar, welaýat Baş bilim müdirliginiň Hormat hatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

«Soňky jaň» dabarasynyň çäreleri welaýatymyzyň ähli etrap-şäherlerinde hem ýokary guramaçylyga eýe bolup, egsilmejek şatlyk-şowhuna  beslendi. 

24.05.2024

Welaýat häkimliginiň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň bilelikde guramagynda häkimligiň mejlisler zalynda geçirilen «Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi» atly forum — hyzmatdaşlygyň täze ugry» atly dabaraly maslahat ýokary ruhubelentlige beslendi. Ol golaýda paýtagtymyzda Gahryman Arkadagymyzyň maşgalasy, hormatly Prezidentimiziň mähriban käbesi Ogulgerek Berdimuhamedowanyň başlyklyk etmeginde hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw geňeşiniň Ählihytaý komitetiniň başlygynyň orunbasary hanym Şen Ýueýueniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň gatnaşmagynda geçirilen «Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi» atly forumdan gelip çykýan wezipelere bagyşlandy.

Jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň we işjeň agzalarynyň, edara-kärhanalarda zähmet çekýän öňdebaryjy zenanlaryň, mährem eneleriň, talyp gyzlaryň gatnaşmagynda geçirilen maslahatda edilen çykyşlarda nygtalyşy ýaly, «Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi» atly forum iki halkyň arasyndaky medeni-ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmekde möhüm ähmiýete eýe boldy. Bu forum dostlukly hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda, ählumumy parahatçylygy gorap saklamakda zenanlaryň ornunyň uludygyny, şunda milli sungatlaryň hem möhüm ähmiýete eýedigini bütin aýdyňlygy bilen görkezdi.

Çykyş edenler möhüm ähmiýete eýe bolan çärä Gahryman Arkadagymyzyň agtyjagy Aýjereniň gatnaşmagynyň, mähirlije Aýjereniň geçen ýyl atasy bilen Hytaýda bolan pursatlarynda özüne panda şekilindäki gurjagyň sowgat berlendigini, onuň özünde uly täsir galdyrandygyny we bu gurjakdan täsirlenip, ony ilki şekile geçirendigini hem-de onuň esasynda keşde taýýarlandygyny aýdyp, myhmandan taýýarlan işini HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň maşgalasyna gowşuryp bermegini haýyş etmeginiň, şeýle hem forumyň dowamynda Gahryman Arkadagymyzyň maşgalasy, hormatly Prezidentimiziň mähriban käbesi Ogulgerek Berdimuhamedowanyň myhmanlary haly dokalýan enjam bilen tanyşdyrmagynyň, halkymyzyň milli däp-dessurlaryny berjaý etmek bilen, hormatly myhman, hanym Şen Ýueýueni dokalyp tamamlanan halyny bilelikde kesmäge çagyrmagynyň, oňa Gahryman Arkadagymyzyň «Arşyň nepisligi» atly kitabyny sowgat hökmünde gowşurmagynyň aýratyn buýsandyryjy bolandygyny guwanmak hem buýsanmak bilen gürrüň berdiler. Türkmen we hytaý dostlukly gatnaşyklarynyň taryhynda şanly waka öwrülen şeýle çäreleri geçirmäge döredip berýän şert-mümkinçilikleri üçin Milli Liderimize we döwlet Baştutanymyza alkyş sözlerini aýtdylar.

Täsirli söhbetlere baý bolan maslahatda sungat ussatlarynyň ýerine ýetirmeklerinde aýdym-sazlar belentden ýaňlanyp, olarda ajaýyp zamanamyz, ösüşlere beslenýän eziz Watanymyz, dost-doganlyk wasp edildi.

20.05.2024

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli esasy dabara welaýat merkezindäki Baş baýdak meýdançasynda geçirilip, şol gün ir säherde uly buýsanç, çäksiz joşgun bilen köpçülikleýin ýerine ýetirilen Döwlet senamyzyň belent owazynyň astynda ýaşyl Tugumyz al-asmana galdyryldy.

Hormatly Prezidentimiziň baýramçylyk mynasybetli Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna iberen Gutlagyny ýokary ruhubelentlik bilen garşylan ildeşlerimiz bu ýere ýygnananlary ählihalk baýramy bilen tüýs ýürekden mähirli gutladylar. Başymyzyň täjine deňelýän Döwlet baýdagymyzyň ýurdumyzyň parahatçylyk söýüjiliginiň hem-de berkararlygynyň kepili bolup durýandygyny, bu günki gün asuda asmanymyzda bagtyýarlygyň nyşany bolup parlaýandygyny buýsanç bilen bellediler. Ajaýyp sene agzybirligimizi, bitewüligimizi, parahatçylyk ýörelgelerine üýtgewsiz ygrarlydygymyzy alamatlandyrýan Konstitusiýamyza hem-de Döwlet baýdagymyza söýgi-buýsanjyň egsilmezdigini bütin aýdyňlygy bilen görkezýär diýip, çykyş edenler nygtadylar. Ösüşlere beslenýän ýurdumyzda halkymyzyň bagtyýarlygy, eşretli durmuşy barada uly alada edýän Milli Liderimize we hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden çykýan hoşallyklaryny bildirdiler.

Al-asmana uçurylan şarlar, adaja öwüsýän şemala gollarynda ýaşyl Tugumyz erkana pasyrdaýan bagtyýar adamlaryň şatlygy ajaýyp toý gününiň buýsandyryjy alamatlary boldy. «Mähek» aýdym-saz toparynyň aýdym-sazlary,  «Nurana», «Tumar»,  «Bagtyýarlyk» tans toparlarynyň joşgunly tanslary, welaýat döwlet drama teatrynyň artistleriniň taýýarlan edebi-sazly kompozisiýasy bu ýere ýygnanlara ruhy lezzet paýlady.  Nebitçiler medeniýet köşgüniň «Dehistan» folklor toparynyň «Küştdepdi» tansy baýramçylyk dabarasynyň şowhunyny hasam artdyrdy.

Awaza, Türkmenbaşy şäherindäki Hazar deňziniň kenaryndaky milli syýahatçylyk zolagydyr.

Giňişleýin

Häzirki wagtda welaýat boýunça 162 sany umumy bilim berýän orta mekdep, 167 sany mekdebe çenli çagalar edaralary hereket edýär.

Giňişleýin

Hormatly Prezidentimiziň gol çeken Karary esasynda Balkanabat şäherinde umumy meýdany 8 100 inedördül metr bolan welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň binasy gurlup ulanmaga berildi.

Giňişleýin

Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň esasy ugurlarynyň biri bolan oba hojalyk pudagyny hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça öňde goýan wezipelerine laýyklykda Balkan welaýatynda hem uly işler alnyp barylýar.

Giňişleýin

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda ähli ulgamlar bilen bir hatarda saglygy goraýyş ulgamy hem uly ösüşlere beslenýär.

Giňişleýin

Häzirki wagtda 20 sany sport mekdepleri we 6 sany sport desagalary hereket edýär. Welaýat boýunça jemi sportuň 30-a golaý görnüşi boýunça türgenleşik işleri alnyp barylýar.

Giňişleýin