Habarlar

Şäheriň gözelligini artdyran desga

30.09.2022

Welaýat merkezinde ulanylmaga berlen ýolagçy awtomenziliniň açylyş

dabarasy ýokary ruhubelentlige, uly şatlyk-şowhuna beslendi. Dabarada çykyş

edenler bu ýere ýygnananlary Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk baýramçylygy hem-

de täze ýolagçy awtomenziliniň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutladylar.

Welaýat merkeziniň gözelligine gözellik goşýan ýolagçy awtomenzilini

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, Ministrler Kabinetiniň

ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary»

agentliginiň «Balkanawtoulag» önümçilik birleşiginiň buýurmasy boýunça

«Muhammet-Balkan» hojalyk jemgyýetiniň ussat gurluşykçylary gurdular.

Dabaranyň dowamynda ýolagçy awtomenziliniň gurluşygyna gatnaşan

gurluşykçylara hormatly Prezidentimiziň adyndan sowgatlar gowşuryldy.

Dabara gatnaşyjylar soňra awtomenziliň içine aýlanyp, bu ýerde döredilen

döwrebap şertlerdir giň mümkinçilikler bilen ýakyndan tanyşdylar.

Döwrebap ýolagçy awtomenzili bir gije-gündizde 700 ýolagça hyzmat etmäge

niýetlenip, ol ýurdumyzyň sebitleriniň arasynda üznüksiz awtobus, taksi

gatnawlaryny üpjün eder. Awtomenzildäki üsti açyk awtoduralganyň umumy

meýdany 2150 inedördül metre, üsti ýapyk awtoduralganyň meýdany bolsa 2100

inedördül metre deň bolup, olar 200-den gowrak awtoulaglar üçin niýetlenendir.

Awtomenziliň esasy binasy iki gatdan ybarat bolup, onda häzirki zaman

binagärlik ýörelgeleri milli bezegler bilen utgaşdyrylypdyr. Binanyň gurluşygy

Türkmenistanyň Döwlet tugrasyny ýadyňa salýan sekizburçly ýyldyz şekilinde

ýerine ýetirilip, onuň üçeginiň merkezini milli haly gölüniň şekili bezeýär.

Awtomenziliň esasy girelgesinde welaýatymyzdaky taryhy ýadygärlikleriň,

şeýle-de içinden seredeniňde, binanyň ýokarky böleginde zeýtun baldaklaryny ýadyňa

salýan yşykly şekilleriň ýerleşdirilmegi oňa aýratyn gözellik berýär.

Awtomenziliň esasy binasynyň içinde maglumat pannolary, onlaýn elektron

petek üçin multimediýa ekrany we maglumat beriji dürli ölçegdäki LED ekranlary

ýerleşdirilendir. Bulardan başga-da, binanyň birinji gatynda 140 ýolagça niýetlenen

garaşylýan zal, sorag-jogap nokady, petek satyş kassalary, garbanyşhana,


dermanhana, lukmançylyk otagy, aragatnaşyk otagy, dükanlar we beýlekiler

ýerleşýär.

Binanyň ikinji gatynda çagaly ýolagçylar üçin zal, çagalar üçin oýun

meýdançasy, gözellik salony, kafe, kömekçi otaglar, eneler we çagalar otagy, namaz

okalýan otag, dükanlar ýerleşýär.

Ýolagçy awtomenzili häzirki zaman ulag-kommunikasiýa desgalaryndan

edilýän talaplara doly laýyk gelýär. Bu ýerde awtobuslaryň hereketine gözegçilik

edilişi, petekleriň satylyşy sanly ulgam arkaly amala aşyrylýar.