Habarlar

Gadymy hem müdimi sungat

28.10.2022

Welaýat häkimliginiň welaýat medeniýet müdirligi bilen bilelikde folklor, tans we

döredijilik toparlarynyň arasynda Balkanabat şäherindäki «Türkmeniň ak öýi»

binasynda geçiren çäresiту welaýatymyzyň etrap-şäherlerinden gelen döredijilik

toparlary gatnaşdylar. Gadymy hem müdimi halk döredijilik sungatymyzyň döwrebap

nusgalaryny has-da kämilleşdirmegi, ýurdumyzda geçirilýän toý-baýramlaryň şowhunyny

arşa göterýän kämil döredijilik toparlaryny ýüze çykarmagy maksat edinen medeni

çärede döredijilik toparlarynyň ussatlyk bilen ýerine ýetiren çykyşlary tomaşaçylar

tarapyndan dowamly el çarpyşmalar bilen garşylandy.

Folklor, tans we döredijilik toparlarynyň kalbyňy heýjana getirýän joşgunly

çykyşlarynda, ýerine ýetiren aýdym-sazlarynda, gazaldyr lälelerinde Berkarar

döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň rowaçlyklary, şöhratly geçmişimiz,

şu günki bagtyýar döwrümiz aýdyň beýanyny tapdy. Köňülleri galkyndyrýan küştdepdi

tansy adamlara ruhy lezzet paýlady.