Habarlar

Hoşallyk maslahaty

30.01.2023

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň» 28-nji ýanwarynda

paýtagtymyz Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar

guramasynyň VIII gurultaýynyň üstünlikli geçirilmegi mynasybetli

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat

geňeşi tarapyndan guramanyň işgärleriniň, işjeň agzalarynyň, mekdep

okuwçylarynyň, Balkanabat şäherindäki ýokary we orta hünär okuw

mekdeplerinde bilim alýan talyp ýaşlaryň arasynda hoşallyk maslahaty geçirildi.

Onda çykyş edenler Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe

gujur­gaýrat bilen döredijilikli zähmet çekmek ýaşlaryň Watan öňündäki

mukaddes borjudyr. Eziz Watanymyza hyzmat etmekden belent borjuň ýokdugyny

hemişe ündeýän hormatly Prezidentimiziň, türkmen halkynyň Milli Lideri

Gahryman Arkadagymyzyň bu ugurda görkezýän şahsy göreldesi ählimiz üçin

ajaýyp nusgadyr, durmuş uniwersitetidir diýip belläp geçdiler.

Hoşallyk maslahatynyň dowamynda şeýle ajaýyp döwletli-döwrany peşgeş

beren Gahryman Arkadygymyza, Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürekden alkyş

sözleri aýdyldy.