Habarlar

Sarpasy belent ýaşulular

02.10.2023

Ýaşulularyň halkara güni welaýatymyzda ýokary ruhubelentlikde bellenilip geçildi. Baýramçylyk mynasybetli welaýat häkimliginiň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň,  jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde geçiren dabarasynda çykyş edenler Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň çäksiz aladalary netijesinde ýaşuly nesle sylag-sarpanyň egsilmezdigi, olaryň her biriniň ählitaraplaýyn alada bilen gurşalýandygy, eziz Diýarymyzda il-ýurt bähbitli amala aşyrylýan ägirt uly işleriň her biriniň pähim-paýhasyň mekdebi bolan ýaşulular bilen maslahatlaşyp çözülýändigi barada buýsanç bilen aýtdylar. 

Welaýatyň  medeniýet we sungat  ussatlarynyň çykyşlaryna hem baýramçylyk çäresinde giň orun berildi. Olaryň Berkarar  döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy  döwrüniň  eşretlerini, Arkadagly Gahryman  Serdarymyzyň il-ýurt bähbitli işlerini, pähimdar gojalarymyzy, mährem  enelerimizi wasp edip ýerine ýetiren aýdym-sazlary belentden ýaňlandy. 

Dabaranyň dowamynda il-sylagly ýaşululara, mährem enelere welaýatyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan baýramçylyk sowgatlary dabaraly ýagdaýda  gowşuryldy.

Welaýatyň il sylagly ýaşulularynyň gatnaşmagynda Balkanabatdaky «Türkmeniň ak öýi» binasyna, welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine, welaýat kitaphanasyna guralan gezelençler aýratyn täsirli boldy. 

Ýaşulularyň halkara gününiň baýramçylyk dabaralary soňra welaýat merkezindäki  akyldar  şahyrymyz  Magtymguly Pyragynyň nurana heýkeliniň öňündäki gözel meýdançada dowam etdi. Welaýat ýörite sungat mekdebiniň talyp ýaşlarynyň hem-de  welaýatyň adygan aýdym-saz toparlarynyň ýerine ýetiren döwrebap aýdym-sazlarynda Arkadag  Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň rowaçlyklary, ýaşululara goýulýan sylag-sarpa, bolelin ýaşaýşymyz, bagtly durmuşymyz öz mynasyp beýanyny tapdy.