Habarlar

Barha artýar gymmatyň, medeniýetim, sungatym!

25.06.2022

Ýurdumyzyň ähli ýerlerinde Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe gabatlanyp geçirilýän Medeniýet hepdeligi mynasybetli ýaýbaňlandyrylýan dabaraly çäreler biri-birine utgaşýar. Şeýle dabaralaryň biri welaýat häkimliginiň welaýat medeniýet müdirligi bilen bilelikde guramagynda Balkanabat şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynyň öňündäki meýdançada  geçirildi.

Bedew bady bilen öňe barýan döwrümizde hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde medeniýetiň we sungatyň gülläp ösmegine, milli mirasyň gaýtadan dikeldilmegine, onuň aýawly saklanyp, geljekki nesillere ýetirilmegine uly üns berilýär. Ýurdumyzda öz zehini, zähmeti we döredijilik ukyby bilen has tapawutlanýan medeniýet we sungat ussatlaryna hormatly atlary dakmak we döwlet sylaglaryny gowşurmak asylly däbe öwrüldi. Dabarada çykyş edenler şular dogrusynda buýsançly gürrüň etmek bilen, medeniýete, sungata sarpa goýýan hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny arzuw etdiler.

Baýramçylyk mynasybetli guralan dabarada welaýatymyzyň medeniýet we sungat ussatlary, folklor toparlary akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň sözlerine döredilen aýdymlary,  şeýle-de “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylyny, ýurdumyzyň beýik ösüşlerini wasp edýän aýdym-sazlary, tanslary ýerine ýetirdiler.