Habarlar

Şatlyk-şowhuna beslendi

24.06.2022

Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli ýurdumyzda giňden ýaýbaňlandyrylýan Medeniýet hepdeligine bagyşlanyp, Balkanabat şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynda welaýat häkimligi we welaýat medeniýet müdirligi tarapyndan geçirilen aýdym-sazly dabara aýratyn many-mazmuna eýe boldy.

 Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda medeniýetiň we sungatyň rowaçlanmagyna, dünýä çykmagyna giň ýollaryň açylýandygy, ulgamyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmakda uly sepgitlere ýetilýändigi hemmeleri guwandyrýar. Çäräniň dowamynda çykyş edenler bu hakykaty öwran-öwran nygtap, halypa-şägirtlik ýolunyň mynasyp dowam etdirilýändigini, halypalara uly hormat-sarpa goýulýandygyny, milli medeniýetimizi ösdürmekde yhlasyny, zähmetini gaýgyrmadyk ussat halypalaryň sungatyň dürli ugurlarynda döreden özboluşly ýol-ýörelgeleriniň şu günki nesillerimiz üçin gymmatly baýlykdygyny buýsanç bilen bellediler.

Medeniýet we sungat, bilim işgärleriniň,  mährem eneleriň we talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda geçirilen çäräniň dowamynda welaýatymyzyň aýdym-saz we tans toparlarynyň çykyşlaryna uly orun berildi.  Olarda ajaýyp döwrümiziň, Arkadagly Serdarymyzyň beýik işleriniň waspy belentden ýaňlandy.